Zwroty

 Reklamacje

 

 1. Sklep obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar wolny od wad fizycznych i prawnych.
 2. Reklamacje dotyczące otrzymanych towarów można składać osobiście pod adresem: glutamina24.pl, ul. Jaskółcza 32a, 65-465 Zielona Góra, listownie na adres: glutamina24.pl, ul. Jaskółcza 32a, 65-465 Zielona Góra bądź za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sklep@glutamina24.pl.
 3. Klient zobowiązany jest wraz ze składaną reklamacją przedstawić dowód zakupu towaru w Sklepie.
 4. Sklep przekazuje Klientowi informacje o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

Odstąpienie od umowy

 

 1. Klient Sklepu będący Konsumentem może w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru odstąpić od zawartej umowy bez wskazywania przyczyn. Konsument może odstąpić od umowy składając do Sklepu oświadczenie o odstąpieniu, którego wzór przekazany został Klientowi wraz z zamówieniem. Skorzystanie z przesłanego wzoru formularza odstąpienia nie jest niezbędne dla realizacji swoich uprawnień tj. odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 2. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 3. Konsument ponosi koszty zwrotu towaru do Sklepu we własnym zakresie.
 4. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. W zakresie zwrotu kosztów dostarczenia towaru Sklep dokonuje zwrotu w wysokości stanowiącej równowartość najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia towaru oferowanego przez Sklep.
 5. Sklep może wstrzymać się jednak ze zwrotem płatności otrzymanym od Klienta będącego Konsumentem do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło wcześniej.
 6. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba, że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu wskaże inny sposób zwrotu środków.
 7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu.

 

Zalacznik 1 – odstąpienie od umowy